Automatisk förlängning av gymkort är oskäligt

Rättsfallsreferat

En kvinna köpte ett gymkort och ingick då ett träningsavtal med ett gym. Villkoren för avtalet angav att avtalet skulle sägas upp skriftligen senast en månad före avtalstidens utgång, i annat fall förlängdes avtalet med tolv månader. Kvinnan sade upp avtalet fem dagar för sent och avtalet förlängdes då med tolv månader automatiskt. Kvinnan betalade inte fakturan och gymmet väckte talan mot henne i tingsrätt. Tingsrätt och hovrätt biföll gymmet men kvinnan meddelades prövningstillstånd i högsta domstolen.

Högsta domstolen anser att det legat i gymmets intresse att avtalet förlängdes. För kvinnan innebar en automatisk förlängning inte några särskilda fördelar då ett nytt gymkort är enkelt att skaffa sig. En löptid på ett år gör att det vara svårt att komma ihåg att säga upp avtalet i rätt tid, vilket då kan leda till en oönskad förlängning på ett år utan möjlighet att under den tiden frånträda avtalet. Att kvinnan vid sina besök i träningslokalen påmints om avtalet och avtalstiden genom en bildskärm vid mottagningsdisken i lokalen, uppfyller enligt högsta domstolen inte kravet på en tydlig påminnelse om att uppsägning ska ske och konsekvenserna av en utebliven uppsägning. Därmed är avtalsvillkoret att betrakta som skäligt enligt avtalslagen 36 §. Högsta domstolen ändrar underinstansernas domar och meddelar kvinnan bifall.

 

INSTANS

Högsta domstolen

AVGÖRANDEDATUM

2012-11-23

MÅLNUMMER

T 2085-11

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar