Den förvaltningsrättsliga processen

Som privatperson kan det upplevas som svårt att veta om du fått rätt beslut. Det juridiskt rätta är inte alltid rättvist. Men en rättighet som du alltid har, är att ett myndighetsbeslut alltid kan överklagas.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter såsom Försäkringskassan eller kommunen. Om du fått ett beslut från en myndighet som gått dig emot kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Vid en omprövning går myndigheten åter igenom ditt ärende för att säkerställa sitt beslut. Om ingen av parterna i målet överklagar beslutet vinner det laga kraft. Det betyder att det inte längre kan ändras och att det som står i den kan genomföras.

Är du efter omprövningen inte nöjd med ditt beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet skall skickas till den myndighet som fattat beslutet som sedan i sin tur skickar vidare ärendet och bifogade handlingar till förvaltningsrätten.

Nästa instans är Kammarrätten. För att få sitt ärende prövat där krävs det ett så kallat prövningstillstånd. För att prövningstillstånd ska ges krävs det att målet är av vikt för rättstillämpningen, att det finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till eller att det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Medges prövningstillstånd kan kammarrätten ta upp målet för ännu en prövning. I kammarrätten är det oftast tre juristdomare som dömer. Vanligast är att handläggningen på kammarrätten sker skriftligt och att målet avgörs efter en muntlig redovisning av en jurist på kammarrätten. Därefter håller rätten överläggning och dom meddelas.

Nästa och sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen. För att få målet prövat här krävs det återigen ett prövningstillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd endast meddelas om avgörandet kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, prejudikat. I Högsta förvaltningsdomstolen deltar i regel fem justitieråd. Även här är handläggningen i regel skriftlig och målet avgörs efter en föredragning.

Vill du läsa mer om processen i förvaltningsrätten kan du göra det här.

 

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar