Graviditetspenning och rättssäkerhet

Alla gravida kvinnor har möjlighet att vara hemma med föräldrapenning från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning. Kvinnor som har fysiskt påfrestande arbete och om arbetsförmågan, på grund av graviditeten, är nedsatt med minst en fjärdedel kan kvinnan ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan. En förutsättning är att kvinnan inte kan omplaceras av sin arbetsgivare till ett mindre ansträngande arbete.

I målnummer 1222-10 dömde högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 16 maj 2011 till en gravid kvinnas fördel. Hon arbetade i en trädgårdshandel och arbetet innebar att hon gick, stod och bar mycket. Hon arbetade i trånga utrymmen och utförde lyft på mellan fem- tolv kilo, 20- 50 gånger per arbetspass. Det fanns inte möjligheter till pauser i hennes arbete och hennes arbetsgivare kunde ej omplacera henne då det inte fanns några andra tjänster.

Försäkringskassan avslog hennes begäran om graviditetspenning och motiverade beslutet med att det för anställda inom handelsyrken var avgörande hur tunga lyften var. Enligt Försäkringskassans praxis medgavs endast graviditetspenning om den gravida i sitt handelsjobb utförde lyft som var mer än 15 kilo. Att kvinnan i det aktuella målet även utförde sitt arbete till största delen stående, gående och i obekväma arbetsställningar var inte tillräckliga grunder för att beviljas graviditetspenning. Kvinnan överklagade domen och fick rätt i länsrätten, medan kammarrätten upphävde domen. HFD prövade frågan och menade att prövningen måste göras i varje enskilt fall och att det ej är tillräckligt att konstatera vilken yrkeskategori kvinnan tillhörde. HFD anförde vidare att det inom handelsyrkeskategorin förekommer vitt skilda arbetsuppgifter och att det vid en helhetsbedömning av kvinnans arbetsuppgifter kunde konsteras att hennes arbetssituation var så fysiskt krävande att hon hade rätt till graviditetspenning.

I målnummer 79-10 dömde högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 16 maj 2011 återigen till en kvinnas fördel då Försäkringskassan avslagit hennes begäran om graviditetspenning. Även i detta mål yrkade Försäkringskassan på att kvinnans arbetsuppgifter inte var tillräckligt fysiskt ansträngande för att berättiga till graviditetspenning.

Kvinnan arbetade som förskollärare och detta yrke ansågs inte vara tillräckligt fysiskt ansträngande. Kvinnan invände och yrkade att hon i sitt arbete vistades ute med barnen minst tre dagar i veckan samt att hon lyfte ryggsäckar på 20- 30 kilo i samband med barnens utevistelser.  Detta ansåg Försäkringskassan att hon skulle få hjälp med av sina kollegor. I detta mål fick kvinnan rätt i länsrätten, medan kammarrätten åter ändrade domen och gav Försäkringskassan rätt. HFD dömde dock till kvinnans fördel och gjorde en analog tolkning av HFD 1222-10. HFD menade även här att prövningen ska utgå från varje enskilt fall och att det vid en helhetsbedömning framkommer att kvinnan hade ett arbete som var så fysiskt krävande att hon ska ha rätt till graviditetspenning.

I målnummer 284-12 meddelades den 12 november 2012 en kvinnlig frisör prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Detta efter att kvinnan fått rätt i förvaltningsrätten och sedan avslag i kammarrätten. I detta mål har kvinnan bland annat drabbats av svullna fötter, astma och ryggont. Dock förekommer det ej några tunga lyft.  Kvinnan anför även att det är svårt att få plats med anledning av sin växande mage. Frågan som HFD ska pröva är om kvinnans graviditet har satt ned hennes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter med minst en fjärdedel i ett arbete där det inte förekommer tunga lyft.

Ytterliggare ett intressant mål är Kammarrätten i Göteborgs mål från den 11 oktober 2012, målnummer 1775-11, där domstolen konstaterar att det idag saknas laglig grund för egenföretagande kvinnor att erkännas graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Detta framgår både av arbetsmiljölagen och av EG- direktiv 92/85 EEG. Enligt gällande lag har både arbetstagare och egenföretagare (enskild firma) rätt till graviditetspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete men ej med anledning av risker i arbetsmiljön. Detta då arbetsmiljölagen endast reglerar arbetsgivarens skyldigheter gentemot anställda. Driver du enskild firma betraktas du inte som arbetstagare.

Syftet med graviditetspenningen är att fostret ska skyddas. Vad gäller rättsläget för kvinnor som söker graviditetspenning finns det idag många oklarheter. Försäkringskassan gör olika bedömningar i frågan och i den allmänna debatten föreslås det ibland att alla gravida kvinnor borde ha rätt till graviditetspenning i slutet av sin graviditet, oavsett yrkeskategori. I regeringsformens 1 kapitel 9 § fastslås likhetsprincipen. Principen innebär allas likhet inför lagen och att lika fall ska behandlas lika. Detta är en förutsättning för rättssäkerheten. Det ska inte spela någon roll vart i landet du bor eller vilken handläggare du får, du ska kunna förutse ett beslut och dina rättigheter.  Den 4 oktober 2012 lämnade socialdemokraterna in en motion om graviditetspenning till riksdagen där de ber att lagstiftningen skall anpassas så att den passar alla gravida kvinnor, oavsett anställningsform. Om man tror på allas likhet inför lagen, borde i vart fall regeringen påskynda arbetet med att utjämna orättvisorna mellan anställda och egenföretagande kvinnor. Inte mindre viktigt är att gravida kvinnor, oavsett yrkeskategori, ska känna sig trygga i socialförsäkringssystemet och att syftet med lagen uppnås.

 

KÄLLFÖRTECKNING

Rättsfall:

Högsta förvaltningsdomstolen 2012-11-12, målnr. 284-12

Kammarrätten i Göteborg 2012-10-11, målnr. 1775-11

Högsta förvaltningsdomstolen 2011-05-16, målnr. 79-10

Högsta förvaltningsdomstolen 2011-05-16, målnr. 1222-10

 

Lag:

Arbetsmiljölag (1977:1160)

EG- direktiv 92/85 EEG

Lag (1962:381) om allmän försäkring

Regeringsformen- likhetsprincipen

Socialförsäkringsbalken

 

Övrigt:

Motion till riksdagen 2012/113:Sf 283

 

 

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

1 kommentar

Lämna gärna en kommentar