Kan min chef sänka min lön?

Ja. Om det görs på ”rätt” sätt.

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer regleras av ett flertal lagar. Dessa ger en lägsta nivå av grundskydd för de anställda. Arbetsmarknadens parter kan dock göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. I lagen finns det ingen reglering för minimilön. Det är däremot alltid regelerat i kollektivavtal. Finns det kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen får inte arbetsgivaren betala lägre lön än den minimilön som framgår av kollektivavtalet under pågående giltighetstid. Om lönen endast är reglerad i ett anställningsavtal kan lönen i princip sänkas, om parterna kan komma överens om en sänkning.

Praxis från Arbetsdomstolen ger arbetsgivaren vissa möjligheter att genomföra en lönesänkning. Det kräver dock en noggrann genomgång av situationen. Vill arbetsgivaren sänka lönen brukar det ske en uppsägning på grund av arbetsbrist med anledning av omreglering i anställningsvillkoren. Därefter erbjuds en ny anställning men med förändrade villkor. En sådan uppsägning handlar egentligen inte om arbetsbrist. Jag har genom tidigare inlägg på bloggen berättat om uppsägning på grund av arbetsbrist, så du vet vid det här laget att uppsägning på grund av arbetsbrist inte är personligt grundad utan grundar sig i verksamhetsorganisatoriska förändringar. Om en arbetsgivare kan visa att verksamheten behöver förändras (genom sänkt lön i detta fall), så är det upp till motparten att motbevisa detta.

Uppsägning på detta vis frångår inte reglerna i LAS, bland annat turordningsreglerna eller företrädesrätten för återanställning. Detta gör att det i de flesta fall krävs en större grupp anställda eller att samtliga arbetstagares anställningsvillkor ska ändras. Då blir grunden för arbetsgivarens uppsägning företagsekonomiska och det kan göras sannolikt att verksamheten inte kan bära, i detta fall, den aktuella lönen. Det är då inte en fråga som härrör sig till arbetstagarens personliga förhållanden, utan till en arbetsbristsituation. Om inte förutsättningarna för att genomföra uppsägningarna på grund av arbetsbrist/omreglering kan de betraktas som inte sakligt grundade och detta leder till skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

am juristbyrå kan arbetsrätten. Är du arbetstagare eller arbetsgivare och vill veta mer är du varmt välkommen till oss!

 

Vill du veta mer om denna praxis? Läs då bland annat:

AD målnr. A  6/09

AD målnr. A 179/10

AD målnr. A 196/1977

AD målnr. A- 148/1993

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar