Sambos ska dela på hushållsarbetet

RÄTTSFALLSREFERAT

En funktionsnedsatt kvinna fick sin assistansersättning sänkt då hon blev sambo med en funktionsnedsatt man. Detta då hennes behov av hjälp med hushållsarbetet ansågs minska med hälften. Det finns inget som visar att hennes sambo inte kan hjälpa henne.

Försäkringskassan jämställer sambor med makar inom assistansersättningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1997 not 165 konstaterat att makars gemensamma ansvar för varandra ska beaktas vid bedömningen av omfattningen av en funktionsnedsatt persons assistansberättigande hjälpbehov. Vid beräkningen av tidsåtgången för hjälpinsatser ska tid dras av för den del av hushållsgöromålen som den funktionsnedsattes maka/make bör stå för.

I fråga om hushållsarbete är det individens hjälpbehov som är utgångspunkten i bedömningen av rätten till assistansersättning. I ett samboförhållande anses de sammanboende dela på hushållsarbetet och ibland får en partner ta ett större ansvar. Behov av hjälp med hushållssysslor kan inte räknas till mer än hälften, även om sambon också är funktiosnedsatt. Oavsett sambons förmåga anser kammarrätten att den tid av hushållsarbetet som sambon bör stå för ska räknas av från tid för hushållsarbete. Om det föreligger faktiska hinder för sambon att utföra sin del av hushållsarbetet ankommer det på kommunen att stå för eventuella insatser för sambons räkning.

 

KÄLLFÖRTECKNING

Instans:

Kammarrätten i Göteborg

Avgörandedatum:

2013-02-13

Målnummer:

5012-12

 

RÅ 1997 not 165:

Instans

Regeringsrätten

Avgörandedatum

1997- 10- 01

Målnummer: 11599-1995

 

Skrivet av Alida Malm (76 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar