Personlig assistans i samband med skolskjuts

RÄTTSFALLSREFEREAT: Om en elev har behov av hjälp av personer som känner denne väl vid transporter till och från skolan skall hjälpbehovet tillgodoses inom ramen för reglerna om assistansersättning.

En elev var beviljad assistansersättning för all sin vakna tid förutom den tiden hon vistades i skolan. Hon ansökte om utökat antal assistanstimmar för att hennes personliga assistent skulle kunna hjälpa henne i transporterna till och från skolan. Försäkringskassan avslog ansökan och hänvisade då bland annat till att skolskjuts var att anse som skoltid och att det därmed var skolans ansvar att se till att flickan fick hjälp under transporterna till och från skolan. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som även de ansåg att skolskjutsen skulle räknas in som skoltid och att det därmed var skolans ansvar att uppfylla hennes hjälpbehov.

Domen överklagades till kammarrätten och de ger flickan bifall. Enligt kammarrättens bedömning har kvinnan bevisligen ett hjälpbehov och det är viktigt att den som hjälper henne känner henne och hennes funktionsnedsättning väl. Dessutom anser kammarrätten att skolskjuts inte ska jämställas med skoltid. Sammanfattningsvis kommer därför kammarrätten fram till att kvinnans behov av hjälp vid skolskjutsen inte ska uppfyllas genom skollagen eller LSS utan genom assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

 

INSTANS

Kammarrätten i Göteborg

AVGÖRANDEDATUM

2013-02-28

MÅLNUMMER

7805-12

 

(Juridik Idag, Peter Ahlgren)

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar