Ny lagstiftning- socialrätt

I Svensk Juristtidning 2013 s. 208 har Monica Hall och Bengt Billquist sammanställt en översikt över lagstiftning som förändras. Bland annat har ändringar gjorts i socialförsäkringsbalken, inom arbetsrätten och inom diskrimineringslagstiftningen. Här följer några exempel på de förändringar som redan trätt i kraft tidigare i år eller som kommer att träda i kraft år 2013 inom socialrätten.

– Från och med den 1 februari 2013 kan egenföretagare välja en karensdag i sjukförsäkringen.

– Den 1 februari 2013 höjdes även grundnivån på bostadstillägget till pensionärer och föräldrapenningen. Det krävs inte längre något intyg om barns frånvaro från förskola och skola för att få rätt till tillfällig föräldrapenning. Den som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga ska kunna pröva på att arbeta eller studera i upp till två år utan att förlora rätten till ersättning, oavsett längden på det ursprungliga beslutet om aktivitetsersättning. Den som prövar på att arbeta ska under två år kunna få ut 25 procent av aktivitetsersättningen.

– Den 1 juni 2013 inrättades en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten övertar tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. Inspektionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.

– Den 1 juli 2013 ändras lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och SFB. Ändringarna syftar till att öka säkerheten vid beslut om och utbetalning av assistansersättning samt att motverka fusk och överutnyttjande. Bland annat har det införts skärpta krav för tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS liksom krav för att ersättning för personlig assistans ska lämnas. Ändringarna gäller frågor om närstående som personliga assistenter, återbetalning och återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning samt anmälnings- och uppgiftsskyldighet.

 

KÄLLFÖRTECKNING

– Svensk Juristtidning 2013, Monica Hall och Bengt Billquist. SvJT 2013 s. 208- ff. Om ovanstående förändringar går att läsa på sidan 214.

Lag (1962:381) om allmän försäkring.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialförsäkringsbalk (2010:110).

 

 

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar