Två års vikariat ger inte rätt till en tillsvidareanställning

Rättsfallsreferat

Av lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § framgår att ett vikariat som varat i mer än två år ska övergå till en tillsvidaretjänst. En man som är utbildad förskollärare hade under två och ett halvt års tid haft sex olika tidsbegränsade anställningar för en kommun. Tre av dem var vikariat som förskollärare och tre av dem gällde anställningar som obehörig lärare som tidsbegränsades enligt reglerna i skollagen om anställningar av obehöriga lärare.

Frågan i målet är om den senaste anställningen som vikarierade förskollärare har övergått till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd 5 § och om anställningstiden ska tillgodoräkna både tiden som vikarierande förskollärare och tiden som obehörig lärare.

Arbetsdomstolen slår fast att visstidsanställningarna som förskollärare var vikariat men att visstidsanställningarna som obehörig lärare inte var det. Detta då vikariaten som obehörig lärare är anställningar som grundar sig på skollagen. Enligt skollagens 18 § har skolor rätt att anställa obehöriga lärare i högst ett år och det ska ses som en egen form av tidbegränsad anställning. Tiden som anställd obehörig lärare kan därmed inte omvandlas enligt omvandlingsregeln i LAS som ger rätt till fast jobb efter två år.

Sammantaget finner Arbetsdomstolen att mannen inte kan tillgodoräkna sig tiden som obehörig lärare och att hans visstidsanställning därför inte har övergått till en tillsvidareanställning. Förbundet som förde mannens talan döms att betala rättegångskostnader om 255 000 kr samt påföljande ränta.

 

KÄLLFÖRTECKNING

Arbetsdomstolen, Mål nr A 63/12, avgörandedatum 2013-05-22.

Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 §

Skollag (2010:800) 18 §

 

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar