Yttrandefrihet och integritet i arbetslivet

Yttrandefrihet och integritet i arbetslivet

Torsdagen den 3 april 2014 publierade am juristbyrå ett inlägg på sin facebooksida som innehöll en del frågeställningar om yttrandefrihet och integritet i arbetslivet. Du kommer till inlägget här.

De frågor som exemplifierades var följande:

–       Får jag som anställd skriva vad som helst på min privata facebooksida?

–       Kan jag bli uppsagd för att jag twittrar om att jag har det tråkigt på jobbet?

–       Blir jag avskedad om jag instagrammar en bild på mig själv eller på någon av mina kollegor på företagsfesten?

–       Får jag e-posta privata mail från min arbetsdator? Om jag gör det, har min arbetsgivare då rätt att läsa e-posten?

–       Är jag skyldig att lämna registerutdrag till min arbetsgivare och måste jag genomgå läkarundersökning, alkohol-och drogtester när min arbetsgivare ber om det?

Inledning

Som svar på de kommentarer som följde väljer jag att skriva en artikel som nu publiceras på am juristbyrås hemsidas blogg. Jag vill i detta sammanhang tydliggöra att detta inte kan ses som korrekta svar på frågeställningarna var för sig då varje situation är unik och en samlad och individuell bedömning särskilt måste göras i varje enskilt fall. Jag hoppas ändå att artikeln kan ge dig vägledning om gällande rättsläge och få dig att fundera på hur dessa situationer hanteras på din arbetsplats. Söker du som arbetsgivare stöd i dessa frågor är du varmt välkommen att kontakta am juristbyrå.

Att skriva och posta bilder på sociala medier

Om en anställd framför allvarlig kritik mot arbetsgivaren på till exempel facebook kan det påverka anställningen. Detta gäller också om en anställd lägger ned stor tid till att använda internet för privata syften på arbetstid. I vanlig ordning gäller reglerna i LAS vad gäller uppsägning och avsked och erinran till arbetstagaren om detta.

Det är  viktigt i dessa sammanhang att tydliggöra att det faktiskt är arbetsgivaren som äger arbetsverktygen.  Därför kan denne bestämma hur datorer och mobiler ska användas, det vill säga om man till exempel får använda dem för privat bruk, gå in på facebook på arbetstid, lägga upp en film eller om man får blogga. Ett bra verktyg och min rekommendation till dig som arbetsgivare är att upprätta en skriftlig policy på arbetsplatsen för hur de anställda ska hantera sociala medier och hur datorer, internet och mobiler får användas.

När det kommer till vad som skrivs på till exempel facebook är det skillnad på om den anställde arbetar inom privat eller offentlig sektor. Inom den privata sektorn väger lojalitetsplikten tyngre än rätten att få yttra sig helt fritt och gäller både under arbetstid och fritid.

En anställd inom offentlig verksamhet har rätt att framföra sina åsikter under förutsättning att sekretessbelagd information inte undanröjs och du som arbetsgivare får inte efterforska vem som uttalat sig. ­Offentligt anställdas yttrandefrihet är grundlagsskyddad.

Som anställd, både inom privat och offentlig verksamhet är det viktigt att du agerar med ett gott omdöme då du skriver eller lägger ut bilder på sociala medier.

Om privat e-post i arbetet

Vad gäller frågan om arbetsgivare får läsa sina anställdas e- post kan följande sägas: Om du som anställd samtyckt till att din arbetsgivare får läsa din e- post får din arbetsgivare göra detta. Om du inte samtyckt till detta får det alltså inte ske. Visserligen har arbetsgivaren rätt att kontrollera att de anställda följer de upprättade policys om internetanvändning som företaget (naturligtvis!) har. Rätten att kontrollera att uppsatta regler följs innebär dock inte att arbetsgivaren har rätt att ta del av innehållet i till exempel ett privat e- postmeddelande. Som arbetsgivare är det viktigt att du informerar dina anställda om vilka regler som gäller, vilka kontroller som kan komma att utföras samt syftet med dessa.

Om integritet i arbetslivet- drogtest, hälsoundersökning och utdrag ur belastningsregistret

Vilka krav en arbetsgivare kan ställa när det gäller olika typer av registerutdrag och liknande är endast delvis reglerat i lag. Uppgifterna i belastningsregistret omfattas av så kallad absolut sekretess och det är den strängaste formen av sekretess.

Inom vissa arbetsområden och för vissa befattningar finns uttryckliga krav på att en arbetssökande innan anställningsbeslutet ska lämna in utdrag ur belastningsregistret och det finns i dag inget egentligt hinder för en arbetsgivare att kräva att en arbetssökande visar upp intyg av olika slag inom övriga delar av arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare kan du inom ramen för din skyldighet att bedriva och genomgöra ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöva genomföra en riskbedömning, varav drogtest och hälsoundersökning kan vara ett led i detta. Leder denna riskbedömning till att risker upptäcks är arbetsgivaren skyldig att genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. En uppsägning eller ett avsked får endast ske om det finns godtagbara skäl.

För det fall du som arbetstagare vägrar att lämna drogtest eller att genomgå en hälsoundersökning på din arbetsgivares anmodan och du med anledning av detta avskedas eller blir uppsagd, måste hänsyn tas till under vilka omständigheter detta begärs ligga till grund för en eventuell bedömning om det föreligger skäl för avsked eller uppsägning. Återigen, har du som arbetsgivare fått den anställdes samtycke till att genomföra dessa tester har detta avtal i princip giltig verkan. Dessa frågor kan regleras i kollektivavtal.

Det finns ännu inga rättsfall från AD som bekräftar att en arbetsgivare kan kräva att en anställd tillhandahåller ett utdrag ur belastningsregistret. Detta sker naturligtvis ändå genom att det ju är möjligt för en arbetsgivare att be den anställde eller den arbetssökande om att frivilligt överlämna ett utdrag till arbetsgivaren. Som arbetssökande kan du naturligtvis vägra att lämna in ett intyg men det kan sannolikt riskera att du då inte heller får jobbet. Är du redan anställd och din arbetsgivare kräver att du ska inkomma med ett registerutdrag, är rättsläget fortfarande oklart gällande denna fråga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis vad gäller dessa frågor är att det inte finns glasklara svar. Det finns ännu inte en enhetlig lag för denna typ av frågor. Gällande rättsregler hittar du idag bland annat i RF, LOA, LAS och PuL.

En röd tråd gällande hanteringen av yttrandefrihet och integritet i arbetslivet är att det krävs samtycke parterna emellan. Som arbetsgivare har du stor hjälp av att upprätta policys vad gäller hanteringen av detta för att undvika missförstånd och otydlighet gentemot dina arbetstagare. Och då ska du inte heller glömma din aktiva informationsskyldighet enligt MBL. Det är du som arbetsgivare som har bevisbördan i avskeds- och uppsägningstvister. am juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta de dokument som din arbetsplats behöver.  VÄLKOMMEN!

 

 

 

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar