Personlig assistans- kan du dina rättigheter?

Med personlig assistans enligt LSS 9.2 § avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt en person som med anledning av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatta. Dessa moment utgör så kallade grundläggande behov. För det fall en person har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insatser för andra personliga behov om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.

Med begreppet ”personlig assistans” avses fråga om ett personligt stöd som ska ge den funktionsnedsatta ökade möjligheter till ett självständigt liv. Stödet skall knytas till den enskilde och bör ge av en eller ett fåtal personer- personliga assistenter. Den enskilde kan själv bestämma över sin livssituation och har ett mycket omfattande inflytande.

För att vara berättigad till personlig assistans krävs det att det finns ett behov av hjälp med de grundläggande behoven. Har personen behov av hjälp med de grundläggande behoven har denne även rätt till hjälp för övriga behov. Överstiger hjälpbehovet mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven är det Försäkringskassan som beslutar om insatsen. Understiger hjälpbehovet 20 timmar per vecka, oavsett om det avser hjälp med de grundläggande behoven eller de övriga behoven, är det Kommunen som beslutar om insatsen. Då hjälp med de grundläggande behoven är en förutsättning för att vara berättigad till personlig assistans så kan detta stöd inte ges till en person som kan sköta sina grundläggande behov men inte kan göra egna inköp eller sköta sin ekonomi på egen hand. Har personen dock behov av hjälp med de grundläggande behoven så kan hjälp med dessa moment medges, då som övriga behov (för personer som har behov av hjälp med endast så kallade ”övriga behov” finns annat stöd att få såsom till exempel kontaktperson, avlösarservice eller ledsagare. Se LSS 9.1- 9.10 §).

Vad gäller begreppet ” för andra personliga behov om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt” avses att behoven kan tillgodoses genom andra insatser såsom till exempel barnomsorg, daglig verksamhet eller boende med särskild service. Även stöd som normalt faller under makars ansvar för varandra eller föräldrars ansvar för barn ingår i detta begrepp. Ett barns omvårdnad är principiellt inte en uppgift för förälderns personliga assistent. Detta ansvar vilar på kommunens socialtjänst för det fall föräldern inte kan ge barnet den omvårdnad som krävs. Undantaget är den första tiden i barnets liv då en personlig assistent kan ge stöd i den praktiska omvårdnaden av barnet, såsom till exempel vid amning och blöjbyten.

Som förälder till ett funktionsnedsatt barn föreligger fortfarande ett föräldraansvar, det vill säga ett ansvar för sina barns omvårdnad och trygghet (Läs mer i FB kapitel 6). Dock kan ibland föräldraansvaret och samhällets insatser såsom till exempel barnomsorg behöva kompletteras med insatsen personlig assistans. Hänsyn skall då tas till vad som är normalt för ett barn utan funktionsnedsättning och en jämförelse däremellan göras. Det är behovet av extra tillsyn och omvårdnad som ska ligga till grund för bedömning och beslut om personlig assistans.

I dag har ca 16 000 personer beviljats personlig assistans av försäkringskassan. Ett viktigt rättsfall i den juridiska bedömningen av en persons rätt till personlig assistans är Regeringsrättens dom målnummer 5321-07 från den 17 juni 2009 (RÅ 2009 ref. 57). I målet konstaterade domstolen att insatsen personlig assistans ska vara förbehållen situationer av ”krävande eller på annat sätt komplicerad natur, av mycket personligt slag”. Hjälpbehoven ska enligt denna dom uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och den funktionsnedsatte ska ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge denna hjälp och hur den ska ges. Domen kom att försvåra för många funktionsnedsatta att få hjälp och stöd i sin vardag, då till exempel behov av hjälp med påklädning av ytterkläder inte kan betraktas som integritetsnära och vara av privat karaktär.

Utan juridiska kunskaper och erfarenheter inom området är det mycket svårt att veta sina rättigheter. Personlig assistans är ett av de områden inom socialrätten som am juristbyrå har stor kunskap och flerårig erfarenhet av. am juristbyrå hjälper dig gärna med din ansökan eller överklagan. Välkommen med din förfrågan!

 

KÄLLFÖRTECKNING

Lag:

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Föräldrabalk (1949:381) Kapitel 6

 

Rättsfall:

RÅ 1997 ref. 23 Om barns behov av personlig assistans vs. föräldraansvar.

RÅ 2004 ref.31 Om att stödet skall knytas till den enskilde och endast utföras av ett fåtal personer.

RÅ 2009 ref. 57 Om en funktionsnedsatt persons behov av hjälp är av den karaktär som förutsätts för rätt till personlig assistans (Regeringsrätten,  målnr. 5321-07 från 17 juni 2009).

RÅ 2010 ref. 17 Om föräldraansvar för funktionsnedsatt nioåring.

 

Statistik:

Från försäkringskassans hemsida 121206.

 

Skrivet av Alida Malm (75 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här