Privatperson

Om förbud mot missgynnande vid föräldraledighet

Rätten att inte bli missgynnad vid föräldraledighet Tidigare i år förpliktade Arbetsdomstolen en arbetsgivare att utbetala 50 000 kr i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till en arbetstagare. Anledningen var att arbetsgivaren vägrade genomföra avtalad löneförhöjning därför att arbetstagaren berättat att hon var gravid och hade för avsikt att vara föräldraledig. Domstolen ansåg att arbetsgivaren hade missgynnat den kvinnliga arbetstagaren av skäl…läs mer →

Case- facit

Den 12 september 2013 publicerade am juristbyrå ett arbetsrättsligt case på bloggen som handlade om jämställdhet och diskriminering. Här bjuds du på facit. Varsågod! – Inbjudningen av respektive Rasmus, blir med anledning av sin sexuella läggning behandlad sämre än heterosexuella anställda i en jämförbar situation. Det rör sig om direkt diskriminering enligt diskrimineringslagen 1:4 st. 1 p. 1, förbjudet enligt…läs mer →

Case- jämställdhet och diskriminering

Sätt dina arbetsrättsliga kunskaper på prov. Hur arbetar din arbetsplats med jämställdhet och diskriminering? Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och som arbetsgivare är du skyldig att följa både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Finns det en jämställdhetsplan på din arbetsplats och bedriver din arbetsgivare ett aktivt arbete för att förebygga och motverka diskriminering? Kan du som arbetstagare dina rättigheter och…läs mer →

Kan jag tacka nej till en omplacering?

Ja. Om det innebär en försämring av dina tidigare anställningsvillkor. För det fall arbetsgivaren önskar omplacera en arbetstagare ingår detta normalt sett i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Omplaceringen måste dock vara verksamhetsgrundad.  Som arbetstagare har du rätt att tacka nej till en omplacering för det fall den nya erbjudna tjänsten innebär en försämring i arbetsvillkoren. Av nedan…läs mer →

Information och förhandling i arbetslivet

Medbestämmande i arbetslivet Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är en lag som relegerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Grundläggande i ett anställningsförhållande är anställningsavtalet. Det medför både rättigheter och skyldigheter för parterna. Vad gäller just anställningsavtal utgörs grunden för det att arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om ett utbyte av prestationer. Arbetstagaren har arbetsskyldighet och arbetsgivaren är skyldig…läs mer →

Ny lagstiftning- socialrätt

I Svensk Juristtidning 2013 s. 208 har Monica Hall och Bengt Billquist sammanställt en översikt över lagstiftning som förändras. Bland annat har ändringar gjorts i socialförsäkringsbalken, inom arbetsrätten och inom diskrimineringslagstiftningen. Här följer några exempel på de förändringar som redan trätt i kraft tidigare i år eller som kommer att träda i kraft år 2013 inom socialrätten. – Från och…läs mer →

Två års vikariat ger inte rätt till en tillsvidareanställning

Rättsfallsreferat Av lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § framgår att ett vikariat som varat i mer än två år ska övergå till en tillsvidaretjänst. En man som är utbildad förskollärare hade under två och ett halvt års tid haft sex olika tidsbegränsade anställningar för en kommun. Tre av dem var vikariat som förskollärare och tre av dem gällde anställningar som obehörig…läs mer →

Rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätten

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet? Vad ingår i arbetstagarens arbetsskyldighet? Den svenska arbetsrätten grundar sig inte bara på våra arbetsrättsliga lagar utan även på en stor mängd arbetsrättsliga principer. Principerna är gällande och utgör så kallade dolda klausuler och är tillämpliga på hela arbetsmarknaden. De finns inte nedskriva i någon lagtext utan härrör från…läs mer →

Diskriminering att tvingas bära namnskylt där även BH- storlek framgår

RÄTTSFALLSREFERAT En kvinna som arbetade i en underklädesbutik tvingades att bära en namnskylt där även hennes BH- storlek angavs. Kvinnan avslutade sin anställning självmant och därefter uppstod en tvist mellan butikskedjan och kvinnan om bland annat diskriminering. Kvinnans före detta arbetsgivare menade att det varit frivilligt att bära namnskylten medan kvinnan menade att så inte var fallet. Domstolen bedömde efter…läs mer →