Företag & myndighet

 

am juristbyrå arbetar med juridisk konsultverksamhet för företag och myndighet som kräver juridisk expertis. Vi utbildar, håller seminarier och föreläser. Byrån utför uppdrag av olika karaktär och ger objektiv och saklig rådgivning som alltid stödjs av gällande rätt. Som kund får ni alltid rättssäkra utredningar med hög kvalitet.

am juristbyrå biträder dig som är arbetsgivare och som vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU eller dig som kommer från ett land utanför EU och som vill starta och driva eget företag i Sverige. Vi biträder också i migrationsmål samt vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde och i ärenden som brukar kallas för spårbyte.

Fördelarna med juridisk hjälp på konsultbasis är många. Ni kan ställa höga krav och får specialistkompetens och nya perspektiv. Ni anlitar en konsult vid behov och anpassar tid och omfattning efter er budget. Ni undviker på så vis oväntade utgifter och betalar endast för utfört arbete.

am juristbyrå erbjuder förmånliga företagsabonnemang.

ARBETSRÄTT

am juristbyrå ser till att du har allt som krävs för att du ska uppfylla de krav som ställs på dig som arbetsgivare. Vi upprättar rutinbeskrivningar och handlingsplaner inom arbetsrättsområdet. Exempel på tjänster som utförs är arbetsmiljöplan, policydokument, jämställdhetsplan och rådgivning inför rekryteringar, uppsägningar eller avsked. Vi agerar ombud i förhandlingar och vid tvist.

AVTALSRÄTT

am juristbyrå upprättar avtal åt ditt företag, till exempel kompanjonavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, konkurrensklausuler, uppdragsavtal och gemensamma riktlinjer och dokument. am juristbyrå ser över dina befintliga avtal och säkerställer villkoren.

DISKRIMINERING

Riskerar du som företagare att diskriminera någon? Om en person upplever sig ha blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller bristande tillgänglighet kan du utsatt någon för diskriminering. am juristbyrå vill arbeta förebyggande och ger dig rådgivning. Hamnar du i tvist hjälper vi dig med svaromålen i ärendet och är ditt ombud.

FAMILJERÄTT

am juristbyrå upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. Är du gift är det extra viktigt att se över det juridiska skyddet som företagare, då din make/maka kan ha rätt till del av företaget vid eventuell skilsmässa eller bortgång. Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt. am juristbyrå reder ut begreppen och säkerställer ditt juridiska skydd.

MIGRATIONSRÄTT

Är du arbetsgivare och vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU krävs det i de flesta fall att arbetstagaren har ett tillstånd innan inresa till Sverige. Kommer du från ett land utanför EU och ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du också ha tillstånd innan du reser in i Sverige.

am juristbyrå arbetar även med vad som brukar kallas för spårbyte, det vill säga när du som asylsökande går från att söka skydd till att i stället söka arbetstillstånd. am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan eller går in som ombud för dig och tar hand om hela processen från början till slut.

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud. Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till ett offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

SOCIALRÄTT- LSS och SoL

am juristbyrå har stor erfarenhet och vana av att upprätta de tillståndsansökningar som några verksamheter inom LSS och SoL kräver.

Hem för vård eller boende (HVB), stödboende (eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter som kräver tillstånd från IVO när de drivs i enskild regi. am juristbyrå upprättar ansökan samt de handlingsplaner och rutinbeskrivningar du som ska driva verksamheten behöver. Vi är gärna med och implementerar dom.

Varje uppdrag är unikt och vårt resultatinriktade arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter.

FÖRELÄSNING & SEMINARIUM

Byrån vill verka rådgivande och förebyggande. Det är era behov och önskemål som styr och tillsammans arbetar vi fram ett koncept som passar er verksamhet.

am juristbyrå utför  föreläsningar och seminarium i utbildande syfte för företag och dess ledning eller styrelse, eller för er personal i samband med arbetsplatsträffar. Byråns mål är att deltagaren ska få förståelse och kunskap i de lagar och regler som styr er verksamhet och hur dessa ska tillämpas i en lång rad olika situationer som kan uppstå.

– Föreläsning utförs i ett informativt syfte och avslutas med en frågestund.

– Seminarium bygger på en dialog mellan seminarieledaren och deltagarna. Ett case ligger till grund för seminariet och deltagaren får en eller flera frågeställningar.  Därefter kommer vi tillsammans fram till rätt svar i juridisk bemärkelse med tillämplig lag och gällande rätt som stöd. Seminariematerial medföljer.

Önskar ni träffa Jurist Alida Malm för en mer personlig presentation är ni varmt välkomna att kontakta am juristbyrå.

Varför ska ni anlita am juristbyrå?

  • am juristbyrå utför rättsutredningar och övriga rättsvetenskapliga utredningar som ligger till grund för ditt beslutsfattande.
  • am juristbyrå hanterar den juridiska metoden mycket väl och sätter dig som kund i fokus.
  • am juristbyrå har en hög kompetens och erfarenhet av utredningsarbete.
  • am juristbyrå har stor kunskap om juridik och dess metoder och syfte.
  • am juristbyrå upprättar bland annat jämställdhetsplaner, handlingsplaner och policydokument.
  • am juristbyrå formulerar sekretessavtal, konkurrensklausuler och uppdragsavtal.
  • am juristbyrå vill verka förebyggande. Du får rådgivning, till exempel inför rekryteringar och uppsägningar eller avsked.
  • am juristbyrå ger dig och din personal kunskap om lag och praxis inom din verksamhet.
  • am juristbyrå är dig gärna behjälplig med att implementera handlingsplaner och rutinbeskrivningar.
  • am juristbyrå erbjuder förmånliga företagsabonnemang.