Privatpersoner

am juristbyrå bistår privatpersoner med juridiska tjänster och expertis. Vi upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Byrån ger rådgivning, gör bedömningar och utför ärendehantering åt privatpersoner. Vi utför så väl korta som längre uppdrag och välkomnar alla som har behov av hjälp med juridisk vägledning och expertis.

am juristbyrå biträder i migrationsmål samt vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde. am juristbyrå erbjuder även privatpersoner fri rådgivning per mail alternativt 30 minuter per telefon.

ARBETSRÄTT

am juristbyrå kan och vet dina rättigheter som arbetstagare, till exempel vid föräldraledighet, uppsägning eller avsked.

AVTALSRÄTT

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. En framtidsfullmakt ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

En framtidsfullmakt har vissa formella krav. am juristbyrå säkerställer att din framtidsfullmakt uppfyller lagens krav för att anses som giltig. Vi tillämpar fast pris på framtidsfullmakt.

am juristbyrå hjälper dig att tolka övriga avtal och ger rådgivning och bedömning.

DISKRIMINERING

am juristbyå kan hjälpa dig om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering. Om situationen har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller bristande tillgänglighet, är du välkommen att kontakta oss i ärendet.

FAMILJERÄTT

am juristbyrå upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt. am juristbyrå reder ut begreppen och säkerställer ditt familjerättsliga skydd genom livets alla skeden.

MIGRATIONSRÄTT

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud. Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till ett offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

SOCIALRÄTT- LSS

am juristbyrå hjälper dig att ansöka om och bevara dina rättigheter inom socialförsäkringssystemet, till exempel personlig assistans, assistansersättning eller bilstöd.

RÄTTSSKYDD

I din hemförsäkring kan det ingå rättsskyddsförsäkring. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkrings-bolagen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer om dina villkor.

RÄTTSHJÄLP

För att få rättshjälp får du inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Endast privatpersoner kan beviljas rättshjälp och rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du kan läsa mer om rättshjälp på www.domstol.se eller www.rattshjalp.se.

 

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!